นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รร.เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ครองแชมป์อีกแล้ว

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  โดยการรับรองของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  จัดแข่งขันกีฬา "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี  ๒๕๕๖  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ซึ่งในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดแข่งขันในวันที่  ๑๓ - ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้  :  ชนะเลิศ ประเภททีมหญิงได้แก่  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
                                      :  ชนะเลิศ ประเภททีมชายได้แก่   โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ (รร.เทศบาล ๑)
ซึ่งทั้ง  ๒  ทีม จะได้เตรียมทีมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกระดับศูนย์การบินอุดรธานี ในนามตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ.


 
ประกาศโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
      เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม
                ประจำปีงบประมาณ 2556
*****************************
โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  อำเภอกมลาไสย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ.  ประจำปีงบประมาณ 2556  วงเงินงบประมาณการสอบราคาจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  200,000  บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                     1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างนี้
     2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ออยู่แล้ว
     3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม   วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2556  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันทำการ ณ โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  8   สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ณ โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้น
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม อำเภอกมลาไสย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ตั้งแต่วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2556   ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์http://khaonoi.blogspot.com/และ www.obec.go.th  หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 08- 9937- 6969  ในวันเวลาราชการ
                                ประกาศ    วันที่  24    กรกฎาคม  พ.ศ.  2556

                                                                       สมยศ  เหมนวล
 (นายสมยศ  เหมนวล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
 

สงกรานต์สานสัมพันธ์ "วันส้ม-ขาว หรรษา" 14 เมษายน 2556 โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่ารุ่นจบการศึกษา 2508   จนถึง รุ่น จบการศึกษา  2545  ผู้ปกครองนักเรียนทั้งในและนอกพื้นที่เขตบริการ  ได้ร่วมกันจัดงานศิษย์เก่า  เพื่อหางบประมาณสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ตนเคยได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบมีอาชีพการงานสร้างฐานะได้เป็นหลักแหล่งและเป็นคนดีของสังคม  ต่างมีสำนึกร่วมกันและทำให้มีงานสงกรานต์สานสัมพันธ์ "วันส้ม-ขาว หรรษา"  14 เมษายน  2556  เกิดขึ้น บรรยากาศในงานสร้างความสุขให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และย้อนเวลาหาอดีต สร้างความประทับใจให้ทุกคน ทุกฝ่าย  มีงบประมาณเหลือเข้าพัฒนาโรงเรียน 4 แสนบาทเศษ  นอกจากนั้นคุณฤทธิชัย ศรีวิจารย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจ จนประสบผลสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ ยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ-เก้าอี้ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  10  ชุด มูลค่า  250,000  บาทเศษ ไว้เพื่อให้รุ่นน้องๆ ได้ใช้เป็นสื่อในการศึกษาเล่าเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ภาพบรรยากาศของเพื่อนๆ แต่ละรุ่น (บางส่วน) ที่เก็บมาฝากใครบ้างดูกันเอง

ผอ.รร.ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ /ผอ.รร.หนองบัวโจดดงลิงวิทยา มาเยี่ยมเยือนวันศุกร์ ที่  22  กุมภาพันธ์  2556 นายสมพงษ์ ดอนสถิตย์  ผอ.รร.ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ และ นางเกษร แสนศักดิ์  ผอ.รร.หนองบังโจดดงลิงวิทยา  สพป.กาฬสินธุ์  เขต 1  ได้ให้เกียรติมาแวะเยี่ยมชม  ทางโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่แวะเวียนมาให้กำลังใจแก่คณะบุคลากร ในครั้งนี้การจัดกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2555ผอ.รร.เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ประกอบพิธีราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นองค์ผู้ให้กำเนิดกองลูกเสือไทย
เตรียมนัดหมาย และเปิดกอง ทั้งลูกเสือสามัญ สำรอง และยุวกาชาด

ระเบียบวินัย มาก่อน

ออกปฏิบัติภาระกิจตามฐานต่าง ๆ

แต่งตัวสวยเตรียมพร้อม และแห่มาลัย
เชิญมาลัย มอบประธาน
กิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย ปิดท้ายด้วยมวยแคระ  แหะ  แหะ
สามัคคีชุมนุม  ที่อาคารลานกีฬาอเนกประสงค์อย่างบริบูรณ์


วันที่  15   กุมภาพันธ์  2556  ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมทดสอบตามฐานต่างๆ ของลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา  2555  โดยคณะผู้กำกับลูกเสือของโรงเรียน ได้บรรยากาศตื่นเต้นอยากรู้อยากเรียนสร้างความสนใจแก่บรรดาลูกเสือทั้งสามัญและสำรอง รวมทั้งยุวกาชาดด้วย